Kotlíkové dotace

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice.

Od roku 2022 nebude navíc podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy a od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Zároveň probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech, což potěší zejména všechny milovníky demokracie a soukromí.

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím jednotlivých krajů, peníze do systému proudí přes Ministerstvo životního prostředí.

Kdo může žádat

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich s tím, že druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a pořízením nového zdroje vytápění.

Na co lze žádat

 • kotle na biomasu, pelety, dřevo
 • solární systémy
 • tepelná čerpadla

Všechny výrobky, které budou předmětem podpory, musí být zaregistrovány v seznamu, který bude uveden na stránkách www.opzp.cz, nebo musí žadatel sám doložit stejné dokumenty, které jsou nutné k registraci zdroje do tohoto seznamu. Kotle na tuhá paliva musí splňovat NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. Jedná se o podobné parametry jako 5. "emisní" třída s požadavky na měření NOx a sezónní účinnosti.

Podpora se nevztahuje na níže uvedené typy topidel na tuhá paliva:

 • kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy
 • všechny druhy lokálních topidel (např. krby, krbové vložky, interiérová kamna)
 • kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody
 • kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu
 • kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více.

Povinné doklady

Každý kraj má svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci, žádosti jsou podobné. Tyto žádosti jsou zveřejňovány postupně podle výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci patří:

 • žádost o podporu v papírové podobě (k dispozici na krajských úřadech)
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu
 • prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu
 • písemný souhlas druhého z manželů nebo spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě nebo bytové jednotce, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu nebo bytové jednotky. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy "C" - úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Tento průkaz lze nahradit Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo žádostí z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (v případě žádosti i budoucí) opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Pokud není průkaz PENB zpracován, je potřeba provést některé z doporučených "mikroenergetických opatření". Posouzení vhodnosti mikroenergetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetičtí specialisté se zaměřením "Energetická certifikace budov". Jejich seznam je uveden na stránkách MPO.

 

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy